I. Základní údaje

Místo podnikání:      696 03 Dubňany , Jarohněvice 476

                                             kontakt: Emil Kazík telefon: 602 172 709 

                                              email: kazik@seznam.cz

Provozovatel:       Emil Kazík, 696 03 Dubňany, Na Močidlech 293

IČO: 63444496

II. Podmínky činnosti

Rozsah poskytovaných služeb: ubytování s možností vlastního stravování, úschovna kol

Celková kapacita ubytovacího zařízení je 22 lůžek

Provoz zařízení je celoroční.

Základní stavebně technické údaje: 

- Ubytovací zařízení je umístěno v samostatném podnikatelské objektu. V přízemí se nachází chodba, recepce, samostatná kuchyně, elektrorozvodna, WC s umyvadlem, úklidová místnost s výlevkou, čtyři pokoje s vlastním hyg. zařízením (sprcha, umyvadlo, WC) a kuchyňskou linkou , provozní kancelář, prádelna - sušárna , sklad lůžkovin 

- Ve I. NP – venkovní ocelové schodiště, chodba, 5 pokojů s vlastním hyg. zařízením (sprcha, umyvadlo, WC), a z chodby přístupné samost. úklidová místnost s výlevkou. 

- Zásobování vodou – napojení na veřejný vodovod ( VaK Hodonín ), ohřev TUV je zajištěn prostřednictvím samostatných elektrických zásobníků vody . Čištění tohoto zásobníku je prováděno v souladu s technickými podmínkami uvedeného zařízení tak, aby byla zajištěna nezávadnost ohřívané vody. 

- Odpadní vody jsou odváděny do samostatných jímek – 5 ks s odvodem OV na ČOV ( VaK Hodonín ) . Na vývoz OV je uzavřena samostatná smlouva . 

- Odvětrání ubytovacích prostor – je přirozené – okenními otvory, které svým umístěním a rozměry dostatečně zajišťují výměnu vzduchu, odvětrání soc. zař. – nuceně, ventilátory nad střechu. 

- Prostory pro oddělené ukládání prádla a lůžkovin – regálový systém s omyvatelným povrchem. 

- Osvětlení všech prostor – přirozené /okny/, doplněno umělým osvětlením. 

- Způsob vytápění – lokálním elektrickým podlahovým topením regulovaným el. termostatem Všechny spotřebiče jsou umístěny a zajištěny dle platné normy ČSN. 

- Podlahová krytina ve všech místnostech jak z keramických, tak PVC dobře omyvatelných materiálů. 

- Jednotlivé pokoje jsou vybaveny lehce omyvatelným a dezinfikovatelným nábytkem .

- Odpady jsou separovány do jednotlivých kontejnerů na plasty, papír a komunální odpad a ukládány do shromažďovacích nádob /kontejnerů/, které jsou vyváženy 1x týdně v rámci svozu v obci. Na jednotlivých pokojích jsou umístěny odpadkové koše – které jsou pravidelně desinfikovány.

III. Zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění včetně podmínek dezinfekce 

 - ubytovací zařízení je bez zaměstnanců, veškeré služby zajišťuje majitel ubytovacího zařízení 

- pracovník zabezpečující celý provoz ubytování – používá pracovní oděv, který je ukládán odděleně od oděvu civilního a je udržován v čistotě a pravidelně vyměňován (dle potřeby i v průběhu směny, minimálně 1x týdně). Při činnostech, při nichž hrozí riziko infekčních onemocnění (úklid, desinfekce, kontakt s použitými lůžkovinami) jsou používány osobní ochranné pomůcky (rukavice apod.). OOPP jsou používány tak, aby byly bezpečné pro zdraví osob. Po provedení „nečisté“ práce (např. manipulace s použitým prádlem, odpadem aj.) je provedeno důkladné omytí a desinfekce rukou. 

- Pro případ drobných poranění je k dispozici lékárnička první pomoci vybavena standardními pomůckami a léky. Obsah lékárničky a exspirace pomůcek a léků je kontrolována čtvrtletně a dle potřeby je obsah lékarničky doplňován.

IV. Zacházení s prádlem

V ubytovacím zařízení jsou používány následující druhy prádla: 

- ložní prádlo, ručníky, utěrky, osušky 

- při veškeré manipulaci s prádlem je postupováno tak, aby bylo čisté prádlo udržováno zásadně odděleně od prádla použitého, cesty prádla se nekříží. Prostor pro čisté prádlo je v samost. místnosti. Použité prádlo se třídí, roztřepává, ukládá se přímo do jednorázových obalů /PVC pytle/ a následně přenáší k vyprání . V případě znečištění biolog. materiálem (krev, zvratky, stolice) je uloženo odděleně od ostatního použitého prádla (v samost. PVC obalu) 

- výměna lůžkovin je vždy po změně ubytované osoby, v případě potřeby ihned a v případě ubytování po delší dobu – 1x týdně. 

- výměna ručníků probíhá minim. 2x týdně, v případě potřeby ihned

V. Způsob očisty prostředí ubytovacího zařízení

Úklid v ubyt. zařízení probíhá v pravidelných intervalech. Jde o soubor postupů, při nichž jsou mechanicky odstraňovány nečistoty a je snižován počet mikroorganismů v prostředí za pomoci čistících a desinfekčních prostředků. Používány jsou zásadně schválené přípravky. Při použití chemických přípravků je postupováno podle návodu výrobce (ředění, doba působení, použití osobních ochranných pomůcek – OOPP).

Při provádění chemické desinfekce se dodržují tyto zásady:

- desinfekční prostředky se připravují rozpuštěním přesně odměřených (odvážených) desinf. přípravků v odměřeném množství vody. Připravují se těsně před použitím.

- desinf. př. se nesmí vzájemně míchat (nebezpečí vzniku dráždivých plynů) 

- desinfekce se provádí omýváním, otíráním ,povrchy kontaminované biolog. materiálem jsou nejprve dekontaminovány přípravkem s virucidním působením a poté následuje mechanická očista. Při použití desinfekčních přípravků s mycími a čistícími vlastnostmi lze spojit etapu čištění a desinfekce /např. přípravek SavoPrim/. 

- k desinfekci se volí takové desinfekční přípravky a postupy, které nepoškozují desinfikovaný materiál, nejsou toxické a dráždivé. 

- k zabránění vzniku selekce případně rezistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používanému se střídají desinfekční přípravky s různými aktivními látkami (např. chlorové přípravky, kyseliny, KAS apod) – interval střídání je 1 měsíc. 

- Úklidové pomůcky jsou udržovány v čistotě, po každém použití jsou desinfikovány a následně usušeny. 

- Všechny úklidové pomůcky jsou vyčleněny dle zón – jsou k tomu účelu náležitě označeny a nesmí být zaměňovány /např. úklid. pomůcky na pracovní plochy a nábytek, úklid. pomůcky na podlahy, úklid. pomůcky na hyg. zázemí/

Četnost a rozsah úklidu:

denní úklid:

podlahy ve všech prostorách (setřením, případně vysáváním)· utření parapetů, nábytku a klik· odstraňování odpadků ze všech prostor souvisejících s ubytováním (do odpadkových košů jsou ukládány PVC sáčky)· mytí umyvadel, sprch a záchodů – za použití desinfekčních prostředků s virucidním působením /např. Savo, Incidur, Incidur spray, Sekusept pulver aj.

 týdenní úklid:

 mytí za použití desinfekčních prostředků omyvatelných částí stěn, záchodů, sprchy 

- úklid a desinfekce úklid. místnosti, odpadkových košů – případně častěji dle potřeby 

- dle potřeby úklid vnitřních prostor nábytku (průběžně)

2x ročně: - umývání oken včetně rámů, svítidel, očista matrací a přikrývek

1x za 2 roky: - malování, v případě potřeby častěji, dle potřeby – dezinsekce (při výskytu hmyzu), event. deratizace – (při výskytu hlodavců)

V Dubńanech              dne: 1.9.2022

Za dodržování provozního řádu a jeho kontrolu odpovídá:   Emil Kazík

Comments
* The email will not be published on the website.